Vi skal sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det gør vi ved at skabe trygge, pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. Der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

 

Vores vision:

Fuglekær vil kendes som et hus for børn, hvor medarbejdere og forældre altid taler og træffer beslutninger med børnene I øverste kontekst.

Gode dagtilbud bidrager til at børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

At skabe et aldersintegreret dagtilbud, hvor alle børn bliver inddraget og udfordret ift. zonen for deres nærmeste udvikling.

  

 

I hverdagen arbejder vi med at understøtte børnenes udvikling ud fra følgende kompetencer.

Personlige kompetencer  

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:     

 • udvikler en positiv selvfølelse, med evne til at føle tilknytning og etablere venskaber
 • bliver trygge, tillidsfulde og tolerante 
 • udvikler selvforståelse og initiativer og tør udfolde sig, samt lære egne grænser at kende, og tør vise/udtrykke dem
 • får en positiv og tryg skolestart og er fortrolige med elektroniske medier og kan bruge den til leg og spil, som basis for senere mere systematisk indlæring
 • er inkluderet. Det betyder at vi arbejder for alle børns ret til deltagelse i meningsfulde fællesskaber med andre børn og voksne 

Sociale kompetencer

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:  

 • udviser empati over for hinanden, samt evnen til tilknytning og sociale færdigheder, så de kan bliver aktive deltagere i Fuglekærs fællesskab
 • kan forstå og samarbejde med andre mennesker, løse konflikter uden brug at fysisk magt – og på en måde, som er acceptabel for alle parter 

Sprog 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær: 

 • bliver stimuleret og støttet i udviklingen af sprog, så de får mod på og lyst til at bruge sproget, blandt andet til at udtrykke viden, holdninger, tanker og ideer og til i dialog med andre at kunne forstå og påvirke deres omverden 

Krop og bevægelse

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:   

 • udvikler sig til sunde, aktive og stærke børn, der har lyst til at bruge og udfordre sig selv og omverdenen 

Natur og naturfænomener 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:     

 • udvikler glæden ved at være udendørs, at færdes på legepladsen, i skoven og følge årstiderne
 • vil undre sig – få viden og få en begyndende forståelse for at værne om naturen 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:    

 • får kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og kreative oplevelser, værdier og udtryksformer
 • på forskellig vis bliver præsenteret for elementer af vores kulturelle baggrund, og det værdigrundlag vores samfund er bygget på