Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Mejsegruppen er en specialgruppe for 8 børn fra 0-6 år med vidtgående fysisk- og/eller psykiske handicap/vanskeligheder. Vi er 4 pædagoger og en studerende i halvårspraktik til specialgruppen. 

Pædagogerne i Mejsegruppen arbejder sammen om alle børnene, men for at sikre rådgivning og aftaler omkring det enkelte barn har hver pædagog primæransvaret for 2-3 børn. 

Barnets dagbog 

Hvert barn har sin egen dagbog, hvor vi skriver hvordan dagen er forløbet. Dagbogen følger med barnet hjem hver dag, så forældre og barn har mulighed for at tale om dagens forløb og oplevelser. 

Hvordan får mit barn plads i Mejsegruppen? 

Visitation til Mejsegruppen foregår gennem  Center for Familie og Forebyggelse.

For alle børn gælder det, at modtager barnets forældre tilbuddet om Mejsegruppen, forpligtiger de sig samtidigt til at indgå i et positivt samarbejde med relevante samarbejdsparter. 

Kan mit barn få friplads i Mejsegruppen? 

Du kan ansøge om fripladstilskud via Pladsanvisningen

Hvad er barnets handicap/vanskeligheder? 

For nogle børn vil der allerede fra starten i Mejsegruppen være fundet en årsag til barnets vanskeligheder. For andre børn vil tiden i Mejsegruppen være præget af arbejdet med at klarlægge disse årsager, sammen med relevante samarbejdspartnere. 

Vi skaber genkendelighed i hverdagen 

I Mejsegruppen lægger vi vægt på at skabe trygge, forudsigelige og stimulerende rammer for børnene. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og arbejder målrettet efter det enkelte barns individuelle handleplan, som bliver udarbejdet for et halvt år ad gangen. Vi arbejder på at skabe genkendelighed i børnenes hverdag blandt andet ved hjælp af dagtavler med billeder af dagens forløb. Derfor holder vi også morgensamling med et indhold, der kan styrke barnets viden og færdigheder indenfor de forskellige udviklingsområder. 

Mejsegruppens mål 

 • Vi giver barnet tid og mulighed for at øve af - og påklædning, for at lære personlig hygiejne og klare toiletbesøg. Børnene øver sig også i at spise og drikke på en hensigtsmæssig måde.
 • Vi tager på kortere og længere ture for at øge barnets kendskab til miljøet omkring egen bolig, institutionens nærmiljø og lokale erhverv.
 • Vi giver barnet mulighed for at give udtryk for egne interesser og lytte til andres, det vil sige at lære at være en del af en social sammenhæng. Barnet er en del af institutionens hverdag og er en fast dag om ugen og efter behov integreret på en af de andre stuer. Vi deltager også i temaer og projekter på tværs i huset, i det omfang det enkelte barn har glæde heraf.
 • Som for alle andre børn er legen det fundamentale i deres hverdag i børnehaven. Derfor skaber vi mulighed for individuelle lege og fælles lege både ude og inde og giver den støtte, der skal til, for at styrke barnet i samværet med andre børn.
 • Vi styrker barnets mulighed for at udvikle sprog og kommunikation. Gennem rim og remser, sange og højtlæsning og mundmotoriske lege. Vi benytter os af mange former for kommunikation, som kan understøtte det talte sprog, for eksempel tegn til tale og visuel billedstøtte.
 • Vi leger med farver, former, mængder og begreber på alle tænkelige, spændende måder og alle steder, hvor det falder naturligt.
 • Vi styrker barnets krop og fysik ved ture ud i området, på legepladser, både vor egen og andre steder i nærmiljøet. Vi laver bevægelseslege og bruger vore motoriske redskaber på Mejsestuen.
 • Vi leger med alle former for plastiske materialer, ler, sand, vand, modellervoks m.m. Vi tegner, maler, klipper og klistrer.       

Vi har et bredt samarbejde i kommunen

 I Glostrup Kommune har vi kontakt til psykolog, familiekoordinator, talepædagoger og andre samarbejdsparter efter behov. 

Vi følger op på dit barns udvikling

Hvert halve år gør vi status over dit barns udvikling med udgangspunkt i udviklingsbeskrivelser. Vi evaluerer handleplanen og drøfter nye tiltag med relevante samarbejdsparter. Herefter udarbejder vi en ny handleplan for det kommende halve år.   

Vi vurderer dit barns generelle trivsel indstiller det til evt. fremtidig institutions eller skoleplacering. Visitationsudvalg i kommunen vurderer på denne baggrund om dit barn fortsat skal gå i Mejsebo og evt. skoleplacering. I forbindelse med skolestart, eller placering i andet dagtilbud afholder vi et overleveringsmøde med relevante parter. 

Konsultationer efter behov 

Vi afholder konsultationer efter behov, hvor vi drøfter dit barns trivsel og generelle udvikling og hvor fremtidige aftaler og beslutninger bliver truffet. 

Hvor får jeg mere at vide? 

I Mejsegruppen står vi gerne til rådighed med mere information. Du er også meget velkommen til et besøg efter aftale. 

Generelle praktiske informationer kan læses i velkomstpjecen for Fuglekær.  

Information om Mejsegruppens arbejde 

 

Mejsegruppen er en specialgruppe for 8 børn fra 0-6 år med vidtgående fysisk- og/eller psykiske handicap/vanskeligheder.

 

Til Mejsegruppen er der knyttet 4 pædagoger og en studerende i halvårspraktik.

Pædagogerne i Mejsegruppen arbejder sammen om alle børnene, men for at sikre rådgivning og aftaler omkring det enkelte barn har hver pædagog primæransvaret for 1-2 børn. Primærpædagogens arbejde består af:

 • Rundvisning og velkomst og udarbejdelse af tjekliste, hvor der står barnets navn, hvem der er primær/sekundær? Og alle øvrige vigtige informationer, som søvn, spisning, sut ECT. ECT. Forældrene informeres om Aula og der sættes navne på stole/garderober mv.
 • ”Indkører” barnet
 • Laver det skriftlige arbejde med udviklingsbeskrivelser og handleplaner
 • Varetager kommunikationen med eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre at målene i handleplanen opfyldes – alle i teamet laver det daglige pædagogiske arbejde med børnene
 • Som udgangspunkt løser primær de særlige opgaver omkring barnet, der måtte være
 • Overleverer til evt. ny institution/skole 

Når forældre modtager tilbuddet om Mejsegruppen, forpligtiger de sig samtidigt til at indgå i et positivt samarbejde med relevante samarbejdsparter.

 

Hvad er barnets handicap/vanskeligheder?

For nogle børn vil der allerede fra starten i Mejsegruppen være fundet en årsag til barnets vanskeligheder. For andre børn vil tiden i Mejsegruppen være præget af arbejdet med at klarlægge disse årsager, sammen med relevante samarbejdspartnere. Nogle børn bliver visiteret til udredning på børnepsyk., enten via egen læge eller Center for Familie og Forebyggelse's psykolog.

 

 

Mejsegruppens mål

I Mejsegruppen lægger vi vægt på at skabe trygge, forudsigelige og stimulerende rammer for børnene. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og arbejder målrettet efter det enkelte barns individuelle handleplan, som bliver udarbejdet for et halvt år ad gangen.

Vi arbejder på at skabe genkendelighed i børnenes hverdag blandt andet ved hjælp af dagtavler med billeder af dagens forløb, samt daglig morgensamling, hvor vi synger en sang sammen. Pædagogisk praksis og metoder, der bruges i Mejsegruppen: PECS, dagtavler/piktogrammer, tegn til tale, TEACH og Karlstadmodellen.

  

 • Vi giver barnet tid og mulighed for at øve af - og påklædning, for at lære personlig hygiejne og klare toiletbesøg. Børnene øver sig også i at spise og drikke på en hensigtsmæssig måde.
 • Vi tager på kortere og længere ture for at øge barnets kendskab til miljøet omkring egen bolig, institutionens nærmiljø og lokale erhverv.
 • Vi giver barnet mulighed for at give udtryk for egne interesser og lytte til andres, det vil sige at lære at være en del af en social sammenhæng. Barnet er en del af institutionens hverdag.
 • Vi deltager i aktiviteter, temaer og projekter på tværs i huset, i det omfang det enkelte barn har glæde heraf. Børnene er på almenstuerne, når det er meningsfyldt, eller nødvendigt af personalemæssige årsager.
 • Som for alle andre børn er legen det fundamentale i deres hverdag i børnehaven. Derfor skaber vi mulighed for individuelle lege og fælles lege både ude og inde og giver den støtte, der skal til, for at styrke barnet i samværet med andre børn.
 • Vi styrker barnets mulighed for at udvikle sprog og kommunikation. Gennem rim og remser, sange og højtlæsning og mundmotoriske lege. Vi benytter os af mange former for kommunikation, som kan understøtte det talte sprog, for eksempel tegn til tale og visuel billedstøtte.
 • Vi leger med farver, former, mængder og begreber på alle tænkelige, spændende måder og alle steder, hvor det falder naturligt.
 • Vi styrker barnets krop og fysik ved ture ud i området, på legepladser, både vor egen og andre steder i nærmiljøet.
 • Vi laver bevægelseslege og bruger vore motoriske redskaber på Mejsestuen. Vi bestræber os på en fællestur i gruppen om mandagen.
 • Vi leger med alle former for materialer, ler, sand, vand, modellervoks m.m. Vi tegner, maler, klipper og klistrer.

  

Mejsegruppens samarbejdspartnere

I Glostrup Kommune har vi kontakt til psykolog, talepædagoger og andre samarbejdsparter efter behov. De voksne i Mejsegruppen modtager supervision af psykolog i Center for Familie og Forebyggelse ift. arbejdet, derfor vil alle børn i gruppen indimellem blive set af en psykolog ift. Pædagogernes arbejdsmetoder. Hvis børnene skal testes/iagttages ift. egen udvikling og kunnen, vil forældrene naturligvis være inddraget forinden.

 

Statusmøder

Foregår hvert år i foråret og efteråret, hvor vi tager udgangspunkt i en udviklingsbeskrivelse af barnet. Dels ift. status på barnets udvikling, dels ift. fremadrettede handleplaner. Forældre, primær og sekundær pædagog, institutionsleder, samt øvrige samarbejdspartnere deltager i mødet.

 

Visitationsudvalget i Glostrup kommune vurderer på baggrund af udviklingsbeskrivelserne, om barnet skal fortsætte i Mejsegruppen det kommende halve år. Her vil der også blive indstillet til fremtidig institutions eller skoleplacering.  

 

I forbindelse med skolestart, eller placering i andet dagtilbud holdes der overleveringsmøde med relevante parter.           

 

Konsultationer.

Der afholdes konsultationer efter behov, hvor barnets trivsel og generelle udvikling drøftes og hvor fremtidige aftaler og beslutninger bliver truffet.

 

Vi leger med alle former for materialer, ler, sand, vand, modellervoks m.m. Vi tegner, maler, klipper og klistrer.